Chuyên ngành đào tạo Kế hoạch phát triển và Kinh tế phát triển

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH  KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

 

1. Giới thiệu chung

Chuyên ngành Kế hoạch Phát triển là một trong những chương trình trọng điểm của Học viện Chính sách và Phát triển. Đây là Chuyên ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy, theo chuẩn quốc gia mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Chuyên ngành được đưa vào đào tạo ngay từ ngày đầu Học viện được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội từ trung ương đến địa phương, đặc biệt cho lĩnh vực quản lý kinh tế và đầu tư từ Trung ương đến địa phương, cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các tổ chức tư vấn tài chính, đầu tư, các quỹ đầu tư và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Chương trình Kế hoạch Phát triển là một chương trình đào tạo được ưa thích và có triển vọng việc làm cao thuộc bậc Đại học hệ chính quy, công lập, tập trung của Học viện.

Chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế hoạch Phát triển được xây dựng trên sự tham vấn ý kiến các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực kinh tế và đầu tư kết hợp với việc đối chiếu với các chương trình đào tạo cùng lĩnh vực cập nhật nhất của các trường đào tạo nổi tiếng ở nước ngoài về phát triển kinh tế và đầu tư nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng phủ rộng và chuyên sâu cho sinh viên, giúp sinh viên có khả năng thích ứng tốt nhất với môi trường làm việc quốc tế sau khi tốt nghiệp với trình độ tiếng Anh cao theo chuẩn quốc tế.

Chương trình này được hướng dẫn và giảng dạy bởi các giảng viên nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm, có kiến thức và kỹ năng cập nhật của Khoa chuyên ngành kết hợp với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực kiến thức và kỹ năng tương ứng, những người đang công tác thành công ở các vị trí chuyên môn khác nhau ở các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp Việt nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Các chuyên gia quốc tế cũng sẽ được mời dưới nhiều hình thức để cùng tham gia hướng dẫn và tập huấn cho sinh viên của chuyên ngành.

2. Mục tiêu đào tạo

Hoàn thành chương trình đào tạo, Cử nhân Kinh tế ngành Kế hoạch Phát triển nắm vững những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế, tăng trưởng và phát triển kinh tế, dự án đầu tư, hoạch định, đánh giá và quản lý dự án đầu tư; những tương tác giữa hoạt động kinh tế ở phạm vi cả nước, ngành và doanh nghiệp với môi trường và tính bền vững của phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của thực tiễn nền kinh tế Việt Nam.

Sinh viên ra trường sẽ có phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe tốt; có năng lực phân tích kinh tế, xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển ở phạm vi cả nước, ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế; có khả năng ngoại ngữ tốt, đáp ứng tốt yêu cầu công tác.

Cử nhân tốt nghiệp sẽ có khả năng phân tích kinh tế vĩ mô, xây dựng luận cứ xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển, hoạch định chính sách; có khả năng xây dựng chiến lược đầu tư, xây dựng và đánh giá các dự án đầu tư; thẩm định dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; giám sát đầu tư và giải quyết các vấn đề kinh tế trên phạm vi cả nước, ngành, lĩnh vực và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong bối cảnh của một nền kinh tế hội nhập đang phát triển nhanh như Việt Nam. Cụ thể, sinh viên sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để:

(1) Phân tích, đánh giá kinh tế trên phạm vi cả nước, ngành và lĩnh vực;

(2) Xây dựng các kế hoạch, dự báo phát triển kinh tế-xã hội trên phạm vi cả nước, ngành và lĩnh vực; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

(3) Tư vấn xây dựng, tổ chức thực hiện, phân tích và đánh giá thực hiện kế hoạch và chính sách kinh tế-xã hội;

(4) Xây dựng, phân tích, thẩm định, giám sát và chỉ đạo thực hiện các chương trình và dự án đầu tư;

(5) Sử dụng thành thạo một số mô hình phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, vi mô;

(6) Quản lý dự án đầu tư.

3. Chuẩn đầu ra

(1). - Tiếng Anh Toeic 2 kỹ năng "nghe, đọc" 450 điểm Quốc tế

      - Ielts 4.5

(2). Tin học IC3

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Cử nhân chuyên ngành Kế hoạch Phát triển sẽ có đủ kiến thức và năng lực làm việc cho các vị trí công việc tại các tổ chức sau đây:

 (1) Các quỹ đầu tư, các tổ chức tư vấn đầu tư, phát triển; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

(2) Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội từ Trung ương đến địa phương;

(3) Các tổ chức quốc tế; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách kinh tế-xã hội;

(4) Học tiếp bậc học sau đại học để trở thành các nhà nghiên cứu kinh tế-xã hội, các nhà hoạch định chính sách về kinh tế-xã hội; giảng viên các trường đại học và cao đẳng về kinh tế.

5. Các môn chuyên ngành

Sau khi kết thúc phần kiến thức giáo dục đại cương về kinh tế và quản lý, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng trong phạm vi các môn học thuộc phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về: kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế; xây dựng kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; giám sát quá trình thực hiện dự án đầu tư; các công cụ định lượng trong phân tích kinh tế, tài chính cho khu vực nhà nước và doanh nghiệp. Một số môn kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành và kỹ năng làm việc được giảng dạy bằng tiếng Anh bởi các chuyên gia nước ngoài hoặc bởi các giảng viên nhiều kinh nghiệm của Khoa, nhằm đảm bảo sinh viên sẽ có đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết và khả năng ngoại ngữ để làm việc có hiệu quả cao trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Các chuyên môn quan trọng sinh viên sẽ được trau dồi gồm:

  1. Kinh tế Đầu tư
  2. Thẩm định và Giám sát dự án đầu tư
  3. Đầu tư công
  4. Kinh tế Phát triển
  5. Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô
  6. Kế hoạch Phát triển
  7. Phân tích Chính sách
  8. Tài chính doanh nghiệp
  9. Kế hoạch Phát triển Doanh nghiệp
  10. Khởi nghiệp

 

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

CỬ NHÂN KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH

KINH TẾ PHÁT TRIỂN

1. Giới thiệu chung

Trong bối cảnh Việt Nam đang ở mức thu nhập trung bình thấp, đồng thời đang theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến phát triển bền vững, sự tồn tại của nhu cầu nhân lực am hiểu về kinh tế phát triển là tất yếu.  Học viện Chính sách và Phát triển mở mã ngành đào tạo kinh tế phát triển - trình độ đại học xuất phát từ 03 lý do chính: (1) tồn tại nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực kinh tế phát triển; (2) tồn tại một số khoảng trống trong đào tạo kinh tế phát triển; (3) đáp ứng triển khai chức năng nhiệm vụ của ngành kế hoạch và đầu tư. 

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học ngành Kinh tế phát triển có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý kinh tế; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế vĩ mô và kinh tế phát triển trong các lĩnh vực kinh tế đặc biệt chú trọng đến tính liên ngành, lĩnh vực trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phát triển, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu; có tư duy khoa học, độc lập và sáng tạo; có khả năng tự nghiên cứu bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế phát triển, chính sách công và pháp luật và nhà nước cũng như khả năng phân tích, đánh giá và nhìn nhận các vấn đề cơ bản đó trong bối cảnh thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu gồm: lý thuyết, nguyên lý và phương pháp vận dụng các kiến thức trong lĩnh vực kinh tế phát triển, chính trị, pháp lý, có khả năng tự cập nhật những thay đổi về kinh tế vĩ mô và doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp bao gồm:

+  Kiến thức nền tảng kinh tế và kinh tế của doanh nghiệp;

+ Kiến thức chuyên ngành trong quản lý kinh tế phát triển và trong quản lý kinh doanh - thương mại và các lĩnh vực của ngành kế hoạch và đầu tư, ngành tài chính, các lĩnh vực phát triển như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, ngoại thương.

+ Cập nhật những vấn đề kinh tế phát triển, kinh tế vĩ mô và vi mô trong nước và quốc tế đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý phát triển, môi trường kinh doanh và quản lý kinh doanh cơ bản của Việt Nam.

2.2.2. Về kỹ năng

- Chương trình đào tạo định hướng sinh viên đạt được những kỹ năng chuyên môn cơ bản như: áp dụng những kiến thức nền tảng về kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô trong thực tiễn lựa chọn con đường phát triển và quản lý phát triển, đặc biệt là các yếu tố nguồn lực phát triển, các mô hình phát triển, mối quan hệ của các vấn đề kinh tế vĩ mô và doanh nghiệp, phân tích kinh tế, phân tích môi trường kinh doanh, ngoại thương, đầu tư nước ngoài.

- Cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học bao gồm: vận dụng kiến thức kinh tế phát triển để giải thích và quản lý những vẫn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của nền kinh tế và của doanh nghiệp.

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên sâu về kinh tế, các công cụ phân tích kinh tế vĩ mô và vi mô, kiến thức về tài chính, về đầu tư, về nguồn nhân lực, về kinh tế quốc tế… để phân tích các yếu tố nẩy sinh đến môi trường kinh doanh và môi trường phát triển.

- Hình thành cho sinh viên khả năng làm việc độc lập, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo; có kỹ năng viết và trình bày rõ ràng một vấn đề, làm báo một cách thuần thục; có khả năng thích ứng với môi trường công việc trong nước và quốc tế luôn có sự biến động; có khả năng thuyết trình những vấn đề chuyên môn trước nhiều người; tham gia cộng tác, liên hệ học hỏi trao đổi, làm việc; có ý thức hợp tác, trung thực, chủ động trong làm việc nhóm; có bản lĩnh trình bày quan điểm riêng trong việc giải quyết những vấn đề trong quá trình phát triển của nền kinh tế, địa phương và doanh nghiệp.

2.2.3. Về thái độ

    - Có ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có ý thức quan tâm đến cộng đồng. Chủ động, tích cực tham gia hoạt động chính trị, xã hội  và các đoàn thể;

- Có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, biết trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, tư cách, tác phong đúng đắn của người công dân. Đề cao việc thực hiện hành vi đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp;

- Có ý thức khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; tự tin, có bản lĩnh và tinh thần khát khao học tập vươn lên khẳng định năng lực bản thân;

- Có tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy năng động, coi trọng hiệu quả công việc; Nhạy bén phát hiện những vấn đề pháp lý cần giải quyết

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một nhà kinh tế, có bản lĩnh nghề nghiệp và thái độ trung thực, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội;

3. Chuẩn đầu ra

(1). IELTS 5.0 quốc tế hoặc tương đương trở lên

(2). Tin học IC3 hoặc tương đương

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Nhóm 1 - Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách về kinh tế phát triểnCó đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trung ương và địa phương; có thể đảm nhận các công việc cụ thể: Phân tích thực trạng, đánh giá tác động của tăng trưởng và phát triển kinh tế; tham gia lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; có thể tư vấn giải pháp, chính sách phục vụ cho phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực chính sách công, phát triển bền vững; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước.

Nhóm 2 - Cán bộ dự án: Có đủ năng lực làm việc tại các dự án phát triển, các tổ chức phát triển và các doanh nghiệp; có thể đảm nhận được các công việc cụ thể: Phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của cộng đồng, quốc gia; tham gia lập kế hoạch và thực hiện dự án phát triển; tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và tham gia hoạch định chính sách phát triển; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia, cán bộ quản lý tại các dự án, tổ chức phát triển.

Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận được các công việc cụ thể: giảng dạy các môn liên quan đến Kinh tế học, Kinh tế phát triển,..; nghiên cứu, tư vấn về kinh tế và kinh tế phát triển, chính sách công, kinh tế môi trường, phát triển bền vững; triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên cao cấp và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở nghiên cứu.

Nhóm 4 - Nhân viên trong khu vực doanh nghiệp: Có khả năng triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

5. Các môn chuyên ngành

- Kinh tế Phát triển

- Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô

- Tài chính cho phát triển

- Hệ thống tài khoản quốc gia

- Đầu tư công

- Thẩm định dự án đầu tư

- Quy hoạch tổng thể phát triển KTXN

- Phân tích báo cáo tài chính

- Thương mại quốc tế

- Nghiệp vụ kinh doanh xuất khẩu

Địa chỉ liên hệ

KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng 701B, Toà Nhà Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 043.7957366