15/10/2015
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/8/2011
15/10/2015
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HVCS ngày 01/12/2008
10/04/2020
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/8/2009
15/10/2015
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thế Hùng
18/02/2019
NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH – HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2019 TẠI THANH HOÁ - NGHỆ AN
04/03/2019
Giấy chứng nhận sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập
04/03/2019
Giấy chứng nhận sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập
20/05/2016
CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA PHÒNG KHOA HỌC HỢP TÁC Quyết định số: 88/QĐ-HVCS&PT ngày 14/4/2009 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.
11/07/2017
QĐ 123 năm 2013 Ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú