ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN (APD)

   (Tập thể Cán bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám đốc HV

tại Lễ Khai giảng năm học mới tại Văn Miếu Quốc tử giám )

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Lĩnh vực vụ trách

1

TS. Nguyễn Tiến Hùng

Điện thoại: 0356.18.18.18

Email: Hunghoavi@gmail.com

Trưởng phòng

Bí thư Chi bộ 1

 1. Chịu trách nhiệm chung trước Ban giám đốc Học viện về toàn bộ hoạt động của Phòng;
 2. Chỉ đạo chung tất cả các mặt công tác của Phòng;
 3. Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị, công tác xây dựng, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch năm học của Phòng, của các chuyên viên;
 4. Trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp sinh, công tác giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập, công tác giáo dục Chính trị tư tưởng, việc chuyển trường của sinh viên, ký xác nhận vào sổ trợ cấp ưu đãi cho sinh viên tỉnh ngoài và việc cấp, quản lý sử sụng thẻ sinh viên.

2

TS. Đỗ Kiến Vọng

Điện thoại: 0978.459.828

Email: dokienvong@apd.edu.vn

Phó trưởng Phòng

Chi ủy viên CB 1

     - Giúp Trưởng phòng tổ chức thực hiện và đổi mới tất cả các mặt công tác của Phòng;

    - Giúp Trưởng phòng thực hiện chỉ đạo các mặt công tác của Phòng về các lĩnh vực công tác:

 1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Phòng.
 2. Được uỷ quyền ký các văn bản của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác.
 3. Phụ trách công tác tài chính của Phòng;
 4. Tổ chức hội nghị, hội thảo và toạ đàm trong lĩnh vực công tác chuyên môn của Phòng.
 5. Học bổng Khuyến khích học tập.
 6. Giải quyết các chế độ chính sách đối với sinh viên.
 7. Quản lý sinh viên ngoại trú.
 8. Công tác phát triển đảng trong sinh viên.
 9. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên trong toàn Học viện.
 10. Công tác tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công phụ trách.

   Định kỳ hàng tháng báo cáo Trưởng phòng về công tác chung của Phòng.

3

Ths. Vũ Tiến Sơn

Điện thoại: 0387.626.018

Email: vutienson@apd.edu.vn

Chuyên viên

 1. Đặc trách theo dõi và quản lý công tác sinh viên của Khoa: Tài chính – Đầu tư; Quản trị kinh doanh và Kế hoạch phát triển.
 2. Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên: xác nhận sinh viên, vé xe bus….
 3. Phụ trách là đầu mối phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện theo dõi và tổ chức các hoạt động đoàn thể, hoạt động thanh niên tình nguyện và công tác chính trị đối với sinh viên. Theo dõi ngày công tác xã hội đối với sinh viên.
 4. Phụ trách công tác quản lý về an ninh, trật tự và kỷ luật đối với sinh viên trong khuôn viên của Học viện. Phụ trách Đội Thanh niên xung kích.
 5. Phụ trách công tác văn thư (nhận và vào sổ công văn), lưu trữ công văn đi và đến của Phòng, quản lý tài sản, thiết bị của Phòng.
 6. Thư ký trong các cuộc họp, làm việc của Phòng.
 7. Quản lý hồ sơ sinh viên toàn Học viện; Quản lý, sử dụng các nội dung thuộc phần mềm quản lý sinh viên.
 8. Phụ trách theo dõi, tổng hợp Ngày công tác xã hội đối với sinh viên trong toàn Học viện.
 9. Cán bộ kiểm soát tài liệu – Ban ISO của Học viện và của Phòng.
 10. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phối hợp tổ chức hoạt động chính trị cho sinh viên.
 11. Tổ chức hoạt động của các Ban cán sự lớp sinh viên; xây dựng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý lớp cho các Ban cán sự lớp năm thứ nhất hệ chính quy toàn Học viện.
 12. Phụ trách theo dõi và quản lý hoạt động của các Câu lạc bộ sinh viên; phụ trách hoạt động Văn - Thể -  Mỹ của phòng và công đoàn bộ phận.
 13. Thành viên tổ khảo sát sinh viên tốt nghiệp.
 14.  Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

4

CN. Bùi Minh Tuấn

Điện thoại: 0917.968.879

Email: bui.minhtuan.79@gmail.com

Chuyên viên

 1. Đặc trách theo dõi và quản lý công tác sinh viên của Khoa: Kinh tế quốc tế và Viện đào tạo quốc tế.
 2. Thực hiện công tác theo dõi học bổng khuyến khích học tập; Chế độ chính sách, miễn giảm học phí; khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên.
 3. Thực hiện công tác tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, bế giảng khoá học, nhập học đầu khoá và công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên trong toàn Học viện.
 4. Thực hiện công tác lập kế hoạch tài chính cho các hoạt động do Phòng phụ trách và quyết toán kinh phí tổ chức theo quy định.
 5. Phụ trách đăng ký lịch họp, lịch tuần của đơn vị trên website của Học viện theo Kế hoạch.
 6. Phụ trách nội dung góc tôn vinh sinh viên trên website của Phòng.
 7. Phụ trách công tác kết nối với Cựu sinh viên; Tư vẫn và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên.
 8. Quản lý, phát triển, cập nhật thông tin của Phòng trên website của Học viện.
 9. Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trong toàn Học viện.
 10. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” và các đợt sinh hoạt chính trị của sinh viên theo yêu cầu của Học viện.
 11. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên (thời sự, tham quan, du lịch, đối thoại, giao lưu…).
 12. Phối hợp tổ chức hoạt động Văn – Thể - Mỹ cho sinh viên.
 13. Thành viên tổ khảo sát sinh viên tốt nghiệp.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

5

KS. Nguyễn Dương

Điện thoại: 0913.396.779

Email: nguyenduong@apd.edu.vn

Chuyên viên

 1. Đặc trách theo dõi và quản lý công tác sinh viên của Khoa: Chính sách công và Khoa Đấu thầu.
 2. Phối hợp cùng Đ/c Vũ Tiến Sơn thực hiện công tác văn thư (nhận và vào sổ công văn), lưu trữ, quản lý tài sản, thiết bị của Phòng.
 3. Quản lý và phụ trách theo dõi công tác quản lý hồ sơ chuyển nghĩa vụ quân sự của nam sinh viên.
 4. Phụ trách công tác thư ký về thu nhập tăng thêm của đơn vị, ghi biên bản họp Phòng.
 5. Phụ trách công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên: xác nhận sinh viên, xác nhận thủ tục liên quan đến lĩnh vực miễn, giảm học phí, vay vốn sinh viên…
 6. Phối hợp thực hiện công tác quản lý về an ninh, trật tự và kỷ luật đối với sinh viên trong khuôn viên của Học viện.
 7. Phụ trách quản lý sinh viên ngoại trú.
 8. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý và kiểm tra công tác sinh viên ngoại trú.
 9. Chủ trì công tác thống kê, tổng hợp của phòng.
 10. Thành viên tổ khảo sát sinh viên tốt nghiệp.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

6

KS. Phùng Văn Ngọc

Điện thoại: 0983.652.707

Email: Phungvanngoc7779@gmail.com

Chuyên viên

 1. Phụ trách trực tiếp sinh viên và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên như: xác nhận thủ tục liên quan đến lĩnh vực miễn, giảm học phí, vay vốn sinh viên…
 2. Phụ trách tổng hợp ngày công tác xã hội đối với sinh viên trong toàn Học viện.
 3. Phụ trách công tác quản lý về an ninh, trật tự và ký luật sinh viên trong khuôn viên Học viện.
 4. Phối hợp thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú.
 5. Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phối hợp tổ chức hoạt động chính trị cho sinh viên.
 6. Thành viên tổ khảo sát sinh viên tốt nghiệp.
 7. Phối hợp thực hiện công tác quản lý về an ninh, trật tự và kỷ luật đối với sinh viên trong khuôn viên của Học viện.
 8. Phối hợp Đoàn Thanh niên Học viện theo dõi và tổ chức các hoạt động đoàn thể và công tác chính trị đối với sinh viên.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

      II. LIÊN HỆ

            MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

            Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - Học viện Chính sách và Phát triển

           Địa chỉ: Phòng 407 –Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

            Điện thoại liên hệ:    02437.957.361        Hotline:   0978.459.828