GIỚI THIỆU

Khoa Kinh tế Phát triển được thành lập dựa trên cơ sở khoa Kế hoạch phát triển theo Quyết định số 298/QĐ-HVCSPT ngày 26/04/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, là một trong những Khoa chuyên ngành quan trọng của Học viện. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

I. CHỨC NĂNG 

Khoa Kinh tế phát triển thuộc Học viện Chính sách và Phát triển giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

Trang bị kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển; kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân; kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển lãnh thổ; đầu tư phát triển và khả năng phân tích kinh tế vĩ mô cho học viện

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khoa Kinh tế phát triển đào tạo các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế (cho bậc cử nhân) và ngành Kinh tế phát triển (cho bậc Thạc sĩ). Khoa hiện nay triển khai các chương trình đào tạo như sau:

1. Chương trình cử nhân: Kế hoạch phát triển

Mục tiêu của chương trình

Hoàn thành chương trình đào tạo, Cử nhân Kinh tế ngành Kế hoạch Phát triển nắm vững những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế, tăng trưởng và phát triển kinh tế, dự án đầu tư, hoạch định, đánh giá và quản lý dự án đầu tư; những tương tác giữa hoạt động kinh tế ở phạm vi cả nước, ngành và doanh nghiệp với môi trường và tính bền vững của phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của thực tiễn nền kinh tế Việt Nam.

Sinh viên ra trường sẽ có phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe tốt; có năng lực phân tích kinh tế, xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển ở phạm vi cả nước, ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế; có khả năng ngoại ngữ tốt, đáp ứng tốt yêu cầu công tác.

Cử nhân tốt nghiệp sẽ có khả năng phân tích kinh tế vĩ mô, xây dựng luận cứ xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển, hoạch định chính sách; có khả năng xây dựng chiến lược đầu tư, xây dựng và đánh giá các dự án đầu tư; thẩm định dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; giám sát đầu tư và giải quyết các vấn đề kinh tế trên phạm vi cả nước, ngành, lĩnh vực và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong bối cảnh của một nền kinh tế hội nhập đang phát triển nhanh như Việt Nam. Cụ thể, sinh viên sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để:

(1) Phân tích, đánh giá kinh tế trên phạm vi cả nước, ngành và lĩnh vực;

(2) Xây dựng các kế hoạch, dự báo phát triển kinh tế-xã hội trên phạm vi cả nước, ngành và lĩnh vực; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

(3) Tư vấn xây dựng, tổ chức thực hiện, phân tích và đánh giá thực hiện kế hoạch và chính sách kinh tế-xã hội;

(4) Xây dựng, phân tích, thẩm định, giám sát và chỉ đạo thực hiện các chương trình và dự án đầu tư;

(5) Sử dụng thành thạo một số mô hình phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, vi mô;

(6) Quản lý dự án đầu tư.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Cử nhân chuyên ngành Kế hoạch Phát triển sẽ có đủ kiến thức và năng lực làm việc cho các vị trí công việc tại các tổ chức sau đây:

 (1) Các quỹ đầu tư, các tổ chức tư vấn đầu tư, phát triển; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

(2) Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội từ Trung ương đến địa phương;

(3) Các tổ chức quốc tế; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách kinh tế-xã hội;

(4) Học tiếp bậc học sau đại học để trở thành các nhà nghiên cứu kinh tế-xã hội, các nhà hoạch định chính sách về kinh tế-xã hội; giảng viên các trường đại học và cao đẳng về kinh tế.

2. Chương trình cử nhân: Kinh tế phát triển

Mục tiêu của chương trình

              Đào tạo cử nhân đại học ngành Kinh tế phát triển có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý kinh tế; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế vĩ mô và kinh tế phát triển trong các lĩnh vực kinh tế đặc biệt chú trọng đến tính liên ngành, lĩnh vực trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phát triển, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu; có tư duy khoa học, độc lập và sáng tạo; có khả năng tự nghiên cứu bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Nhóm 1 - Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách về kinh tế phát triểnCó đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trung ương và địa phương; có thể đảm nhận các công việc cụ thể: Phân tích thực trạng, đánh giá tác động của tăng trưởng và phát triển kinh tế; tham gia lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; có thể tư vấn giải pháp, chính sách phục vụ cho phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực chính sách công, phát triển bền vững; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước.

Nhóm 2 - Cán bộ dự án: Có đủ năng lực làm việc tại các dự án phát triển, các tổ chức phát triển và các doanh nghiệp; có thể đảm nhận được các công việc cụ thể: Phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của cộng đồng, quốc gia; tham gia lập kế hoạch và thực hiện dự án phát triển; tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và tham gia hoạch định chính sách phát triển; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia, cán bộ quản lý tại các dự án, tổ chức phát triển.

Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận được các công việc cụ thể: giảng dạy các môn liên quan đến Kinh tế học, Kinh tế phát triển,..; nghiên cứu, tư vấn về kinh tế và kinh tế phát triển, chính sách công, kinh tế môi trường, phát triển bền vững; triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên cao cấp và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở nghiên cứu.

Nhóm 4 - Nhân viên trong khu vực doanh nghiệp: Có khả năng triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Chương trình Thạc sĩ: Kinh tế phát triển

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. Khoa Kinh tế phát triển có Trưởng khoa và một số Phó Trưởng khoa do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định. Biên chế của Khoa do Giám đốc Học viện quyết định.

2. Khoa Kinh tế phát triển có một số Bộ môn thuộc Khoa, do Giám đốc Học viện quyết định

3. Trợ lý Ban Lãnh đạo Khoa

4. Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa.

IV. CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 

1. Danh sách cán bộ cơ hữu của Khoa

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

Email

1

TS. Lê Huy Đoàn

Phụ Trách khoa,

Phó Trưởng khoa

doanlhtapl@gmail.com

2

ThS. Bùi Thị Hoàng Mai

Giảng viên

buihoangmai@gmail.com

3

TS. Trần Thị Trúc

Giảng viên

tructuonglam@gmail.com

4

ThS. Phan Lê Nga

Giảng viên

phannga82@gmail.com

5

TS. Tô Trọng Hùng

Giảng viên

tronghungto@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Thị Bích Phương

Giảng viên nguyenbichphuong208@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Thành Đô

Giảng viên

thanhdo289@gmail.com

8

CN. Nguyễn Quang Sơn

Trợ lý Khoa

quangson1104@gmail.com

2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng

1

PGS.,TS. Phạm Văn Minh

Giảng viên

minhpv@neu.edu.vn

2

TS. Lê Tố Hoa

Giảng viên

le_to_hoa@yahoo.com

3

TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Giảng viên

hoanq.neu@gmail.com

4

ThS. Ngô Quốc Dũng

Giảng viên

quocdungkhpt@gmail.com

5

ThS. Thái Thu Hương

Giảng viên

thaithuhuong@gmail.com

6

TS. Đặng Thị Lệ Xuân

Giảng viên

lexuan122@yahoo.com

7

TS. Nguyễn Thị Ái Liên

Giảng viên

nta_lien@yahoo.com

8

PGS,TS. Lê Quang Cảnh

Giảng viên

lequangcanh@yahoo.com

3. Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu

Tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa

TS. Lê Huy Đoàn

ThS. BÙI THỊ HOÀNG MAI

TS. TRẦN THỊ TRÚC

ThS. PHAN LÊ NGA

ThS. NGUYỄN THÀNH ĐÔ

TS. TÔ TRỌNG HÙNG

ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG

CN. NGUYỄN QUANG SƠN

4. Lý lịch khoa học của giảng viên thỉnh giảng

PGS, TS. Phạm Văn Minh

TS. Đặng Thị Lệ Xuân

TS. Lê Tố Hoa

TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

ThS. Ngô Quốc Dũng

ThS. Thái Thu Hương

ThS. Đỗ Văn Lâm

 V. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

1. Thống kê số lượng sinh viên bậc đại học của Khoa 

TT

Khoa chuyên ngành

Khóa 1

Khóa 2

Khóa 3

Khoá 4

Khoá 5

Khoá 6

Khoá 7

Khóa 8

Khóa 9

Tổng số

1

Kế hoạch

phát triển

44

87

51

88

89

71

87

88

130

735

2

Tổng theo Khóa

267

336

310

500

500

500

550

650

650

4263

2. Các môn học Khoa phụ trách

Ngoài các môn chuyên ngành, khoa Kinh tế Phát triển phụ trách các môn cơ sở ngành, cơ sở chuyên ngành của toàn Học viện, cụ thể như sau:    

1. Đầu tư công

2. Phân tích và Dự báo Kinh tế vĩ mô

3. Kinh tế Công cộng

4. Kinh tế Phát triển 1

5. Kinh tế Phát triển 2

6. Kinh tế Vi mô 1

7. Kinh tế Vi mô 2

8. Kinh tế Vĩ mô 1

9. Kinh tế Vĩ mô 2

10. Kế hoạch Phát triển

11. SNA

12. Nghiên cứu khoa học

13. Kế hoạch kinh doanh

14. Khởi nghiệp kinh doanh

15. Chuyên đề thực tế chuyên ngành Kinh doanh và/hoặc Phân tích kinh tế vĩ mô

LIÊN HỆ

Địa chỉ:

Khoa Kinh tế phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển,

P.701B, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7B - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 

Điện thoại: +84-243-7957366