null THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác xin thông báo các cán bộ giảng viên có nhu cầu viết bài Hội thảo khoa học quốc tế cập nhật nội dung Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế của Học Viện tài chính.

Thư mời 01: Tải tại đây

Thư mời 02: Tải tại đây

Trân trọng !