Tổ chức và nhân sự

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG

STT Họ tên Chức vụ/ Chức danh Email
1 Chu Thị Ngọc Trâm Kế toán trưởng/ Phụ trách phòng ngoctram.apd@gmail.com
2 Nguyễn Hương Trà Kế toán viên nguyenjhuongtra175@gmail.com
3 Phạm Thị Nhâm Kế toán viên npt259.apd@gmail.com
4 Nguyễn Thị Mai Thủ quỹ nguyenmaitb90@gmail.com