Giới thiệu Trung tâm Hỗ trợ đào tạo

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Mã Lương

Điện thoại: 0977626233

1. Chức năng

- Trung tâm có chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện và là đầu mối tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ đào tạo. 

- Trung tâm là tổ chức dịch vụ một cửa, làm đầu mối tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị trong Học viện giải quyết các nhu cầu về dịch vụ phục vụ học tập của người học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nghiên cứu và đề xuất với Giám đốc Học viện các phương án tổ chức, khai thác các hoạt động dịch vụ nhằm hỗ trợ công tác đào tạo và chăm sóc người học;

2.2. Quản lý, khai thác các loại hình dịch vụ đa dạng phục vụ người học, bao gồm: quản lý ký túc xá, nhà ăn, căng-tin, trông giữ xe, đưa đón cán bộ, giảng viên và người học, các dịch vụ văn phòng phẩm, công trình thể thao và các dịch vụ khác theo nhu cầu của người học và theo năng lực cung ứng của Học viện;

2.3. Phối hợp với các đơn vị trong Học viện tham gia các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho người học, bao gồm: hỗ trợ công tác tuyển sinh; tìm kiếm học bổng tài trợ và tư vấn khai thác; sử dụng cơ sở vật chất và các nguồn lực khác của Học viện và của xã hội phục vụ học tập;

2.4. Phối hợp với các đơn vị trong Học viện tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, bao gồm: hoạt động giao lưu hướng nghiệp, giới thiệu và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm; hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa sinh viên, cựu sinh viên;

2.5. Phối hợp tham gia tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, các hoạt động tư vấn về tâm lý, sức khỏe, lối sống và kỹ năng mềm cho sinh viên;

2.6. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí của Học viện giao cho và được phép huy động nguồn tài chính và các nguồn tài trợ khác để tổ chức các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ người học;

2.7. Quản lý viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Học viện; được phép huy động người học tham gia tổ chức các hoạt động của Trung tâm và Học viện; được phép hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm;

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

3.1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

a. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc Trung tâm và một Phó Giám đốc Trung tâm;

b. Văn phòng Trung tâm;

c. Ban Quản lý dịch vụ;

d. Ban Hỗ trợ đào tạo.

3.2. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm phù hợp với pháp luật và quy định của Học viện; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

3.3. Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức, điều hành các hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các công việc được Giám đốc Trung tâm phân công.

3.4. Văn phòng Trung tâm chịu trách nhiệm thực hiện công tác hành chính, kế toán của Trung tâm.

3.5. Ban Quản lý dịch vụ chịu trách nhiệm thực hiện công tác tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ.

3.6. Ban Hỗ trợ đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động hỗ trợ, tư vấn đào tạo.